Zakres usług firmy InvestTeam

Dowiedz się więcej o naszych usługach


Inżynier kontraktu


Inwestor zastępczy


Nadzór inwestorski


Ekspertyzy


Opisy przedmiotu zamówienia


Programy funkcjonalno - użytkowe


Studia wykonalności


Weryfikacje dokumentacji projektowej


Wnioski o dofinansowanie


Udział w pracach projektowych


Niezależny doradca techniczny


Raporty dla banków


Audyty energetyczne


Dokumentacja przetargowa


Postępowanie przetargowe


Opracowanie kosztorysów


Opracowywanie umów na roboty budowlane


Okresowe przeglądy obiektów


Przygotowanie operatów wodnoprawnych

Usługi

Dlaczego wybrać InvestTeam?

Jesteśmy na rynku od 2009 roku
Współpraca z INVESTTEAM s. c. gwarantuje przygotowanie, kontrolę zawartości merytorycznej opracowanych dokumentów, stały kontakty z Inwestorem i innymi jednostkami biorącymi udział przy realizacji projektu oraz sprawny i kompleksowy monitoring procesu inwestycyjnego, ograniczając konieczność interwencji Inwestora i jego służb technicznych.

Szczegółowy zakres usług

 • Wsparcie dla inwestorów +

  1. biegły w charakterze eksperta procesu inwestycyjnego – specjalista ds. realizacji inwestycji
  2. biegły – Radca prawny posiadający doświadczenie przy realizacji zadań inwestycyjnych
  3. biegli jako zespół ekspertów w branżach wynikających z Prawa Budowlanego, w szczególności w specjalnościach bez ograniczeń: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej
 • Udział w pracach wstępnych, przedprojektowych +

  1. Przygotowanie przy udziale Inwestora założeń do projektowania lub do opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego
  2. Przygotowanie operatów wodnoprawnych
  3. Udział w przygotowaniu (Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ, w tym wzoru umowy) i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie Projektanta
 • Konsultacja, koordynacja i uczestnictwo przy weryfikacji dokumentacji projektowej, opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Generalnego wykonawcy robót budowlanych +

  1. Weryfikacja dokumentacji projektowej, STWiOR w zakresie koordynacji międzybranżowej, konsultacje z autorem projektu w przypadku konieczności dokonania uzupełnień
  2. sprawdzanie zgodności wykonania dokumentacji z wydanymi warunkami i decyzjami branżowymi, w tym konserwatorskimi oraz dostawców mediów, wymogami określonymi przez Inwestora
  3. sprawdzanie zgodności wykonanej dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
  4. Udział Inżyniera w procedurze wyboru Wykonawcy Robót budowlanych w charakterze członka komisji przetargowej; weryfikacja SIWZ dla kontraktu na roboty pod względem merytorycznym, technicznym oraz opracowanie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wytyczne instytucji dofinansowujących
  5. Współuczestniczenie w przygotowaniu wzoru umowy na wykonanie robót budowlanych
  6. Na etapie procedury przetargowej przygotowanie i uzgadnianie z Zamawiającym wyjaśnień do SIWZ, opracowywanie propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców (w ścisłej współpracy z Projektantem i Zamawiającym), propozycji rozstrzygnięć protestów (jeżeli będą dotyczyły opisu zamówienia i warunków). Założono, iż postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadza Zamawiający. Jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych, Inżynier wykona kolejny raz czynności wymienione w niniejszym punkcie
  7. Udział w ewentualnych postępowaniach odwoławczych
  8. Udział w wizjach lokalnych przyszłego placu budowy przez wykonawców biorących udział w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych +

  1. Ścisła współpraca z Projektantem
  2. Analizowanie potrzeb związanych z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami do dokumentacji projektowej
  3. Konsultacja z Projektantem w zakresie kwalifikacji wprowadzanych zmian
  4. W miarę zaistniałych potrzeb uzgadnianie we współpracy z Projektantem i Zamawiającym ewentualnych zamiennych rozwiązań projektowych w opracowanej na zlecenie Zamawiającego dokumentacji projektowej
  5. w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej wyegzekwowanie od autora projektu uzupełnień i poprawek w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do realizacji
 • Świadczenie usługi w charakterze Inżyniera Kontraktu +

  1. Koordynacja nadzoru inwestorskiego nad robotami, w zakresie wszystkich specjalności, jakie są niezbędne do prowadzenia inwestycji w ramach przedmiotowego Projektu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wykonywanie obowiązków koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego oraz obiektywne uczestniczenie w realizacji procesu inwestycyjnego
  2. Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego. Inżynier kontraktu będzie zobowiązany do realizacji praw i obowiązków wynikających z kontraktu na roboty budowlane zawartego przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót wyłonionym w drodze przetargu
  3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w branżach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.
  4. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  5. Monitorowanie i kontrola kontraktu na roboty budowlane pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym, analiza ryzyk oraz eliminacja tych zagrożeń
  6. Odpowiednio wyprzedzające informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach i zagrożeniach, istniejących i przewidywanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów
  7. Przekazanie Wykonawcy robót terenu budowy (przy udziale Zamawiającego) i dokumentacji projektowej
  8. Uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót wraz z oceną poprawności sporządzenia i możliwości realizacji. Przedstawianie harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu
  9. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych opisu prowadzenia robót budowlanych np. comiesięcznie, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowania postępów i zagrożeń w ich realizacji
  10. Sprawdzanie poprawności przedłożonych przez Wykonawcę robót ubezpieczeń i gwarancji oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z ewentualnym sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej
  11. Nadzorowanie ważności zabezpieczeń należytego wykonania Kontraktu zgodnie z ich treścią; egzekwowanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Kontraktu.
  12. Nadzór nad ważnością przedłożonych przez Wykonawcę robót ubezpieczeń i gwarancji
  13. Kontrola poprawności wykonania robót budowlanych z wytycznymi i uzgodnieniami zawartymi w dokumentach związanych z realizacją zadania, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi aktami prawnymi
  14. Kontrola jakości wykonywanych prac i wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
  15. Kontrola i bieżące monitorowanie poprawności wykonania przez Wykonawcę robót jego obowiązków wynikających z umowy zawartej z Inwestorem
  16. Kontrola i bieżące monitorowanie poprawności wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym
  17. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
  18. Uczestniczenie przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu
  19. Prowadzenie naradach technicznych
  20. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót
  21. Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej służącej realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych
  22. Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych
  23. Rozwiązywanie razem z Inwestorem wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań i materiałów, rozliczaniem zrealizowanych robót budowlanych
  24. Zgłaszanie Projektantowi/Wykonawcy robót uwag Inwestora i dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień
  25. Współuczestniczenie i kontrola nad przygotowaniem materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w szczególności: potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, kontrola w zakresie kompletności dokumentacji powykonawczej, kontrola w zakresie skompletowania dokumentacji wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itd.)
  26. Udział w odbiorze końcowym
  27. Nadzorowanie i dopilnowanie zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia przez Wykonawcę robót stwierdzonych usterek
  28. Egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Inwestorowi instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
  29. Archiwizacja korespondencji oraz dokumentacji wraz z przekazaniem pełnego kompletu Inwestorowi po zakończeniu zadania
  30. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  31. Koordynacja na etapie wyposażania obiektu
  32. Rozliczanie zadania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych i usług po ich zakończeniu
  33. Sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur wykonawców oraz dokumentów załączonych, stanowiących podstawę do zapłacenia przez Zamawiającego faktur za roboty i usługi
 • Sprawowanie Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz inne czynności niezbędne dla specyfiki realizowanej inwestycji +

  1. Uczestniczenie w przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy
  2. Uzgadnianie z wykonawcą robót budowanych harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót wraz z oceną poprawności sporządzenia i możliwości realizacji
  3. Bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane, w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, obejmujący co najmniej
   1. kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z dokumentacją projektową, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót
   2. sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp., dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót, a także (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) dokonywanie testów jakości tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty
   3. kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem
   4. sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz kontrolowanie wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym
   5. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie
   6. w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy
   7. uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń
   8. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót
   9. dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót
   10. organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz przygotowanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego
   11. każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego robót dodatkowych i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym decyzja o wykonaniu tych robót należy każdorazowo do Zamawiającego
   12. sprawdzanie przed odbiorem częściowym i końcowym, kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej (w tym dokumentacji projektowej powykonawczej, instrukcji użytkowania pomieszczeń z uwagi na zastosowane materiały, instrukcje użytkowania zamontowanego sprzętu i wyposażenia) wraz z przekazaniem jej Zamawiającemu po pozytywnie przeprowadzonym odbiorze
  4. Kontrola nad czynnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w szczególności
   1. sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie
   2. nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów
   3. nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  5. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, takich jak ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do Zamawiającego przez uczestników procesu inwestycyjnego
  6. Odbiór inwestycji i przekazanie zrealizowanych obiektów użytkownikowi wraz z przygotowaniem stosownych cesji praw i obowiązków gwarancyjnych, wynikających z umów z wykonawcami
 • 1