Nasze Realizacje

Obiekty Zabytkowe

Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł”
na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Pawilon Czterech Kopuł

Status budynku:Pawilon Czterech Kopuł znajduje się pod ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nr 343/Wm, decyzja z 15 kwietnia 1977r.
Jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 13.07.2006 - jako otoczenie Hali Stulecia.
Finansowanie projektu: środki UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie: 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, oraz środki budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Inżynier Kontraktu

Zleceniodawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Świadczone usługi: doradztwo techniczne i formalno-prawne

Zakres prac:

  1. zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania i przywrócenie pierwotnej funkcji wystawienniczej obiektu
  2. kompleksowy remont budynku wraz z niezbędną infrastrukturą
  3. remont terenu przyległego w zakresie elementów małej architektury, terenów zieleni, nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych

Inwestycja obejmowała wykonanie:

  1. kompletnych instalacji wewnętrznych, w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, automatyką oraz systemami ogrzewania podłogowego
  2. systemów chłodzenia, odwiertów oraz montaż pompy ciepła dla systemu ogrzewania oraz chłodzenia podłogowego
  3. instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i niskoprądowych - monitoringu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu, LAN, Wi-Fi, telefonicznej, multimedialnej, kontroli dostępu, systemu obsługi klienta, informacji dla zwiedzającego

Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski

Lokalizacja: Wrocław, ul. Mazowiecka 17
Zadanie: Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zostało zrealizowane w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych zaprojektuj i wybuduj

    

Inżynier Kontraktu

Zleceniodawca: Województwo Dolnośląskie
Świadczone usługi: nadzór inwestorski i usługi dodatkowe
Zakres usługi Inżyniera Kontraktu obejmował kompleksową obsługę techniczną Zadania inwestycyjnego

Główne zadania Inżyniera Kontraktu obejmowały:

  1. nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie jej przygotowania oraz w trakcie realizacji robót budowlanych polegający na kontroli prawidłowości nadzoru autorskiego, analizie potrzeb związanych z ewentualnymi modyfikacjami dokumentacji projektowej
  2. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dla przedmiotowego Zadania branżach
  3. inne czynności niezbędne dla specyfiki realizowanej inwestycji.

Nadzór inwestorski przy realizacji zadania publicznego Pałac Książęcy w Żaganiu

Pałac Książęcy w Żaganiu

Nadzór Inwestorski

Zleceniodawca: Gmina Żagań
Pałac Książęcy w Żaganiu: Centrum Tożsamości i Przyszłości Europejskiej

Budynek znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do księgi A rejestru zabytków województwa Lubuskiego pod numerem L-116/1-3/a. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Nadzory inwestorskie nad realizacją robót remontowych zabytkowych jazów na rzece Prądnia

Remont zabytkowego jazu Ruda Milicka na rzece Prądnia

Zabytkowy jaz zasuwowy o konstrukcji z cegieł, drewna, stali i betonu, światło = 11,40 m (6 przęseł z zasuwami w postaci drewnianych szandorów na łańcuchach z mechanizmem kołowrotowym), maksymalna wysokość piętrzenia 2,79m.

Projekt realizowano w okresie: czerwiec 2012 - styczeń 2013

     

Remont zabytkowego jazu Grabownica na rzece Prądnia

Zabytkowy jaz zasuwowy o konstrukcji z cegieł, drewna i betonu, światło = 10,50m (5 przęseł z zasuwami w postaci drewnianych szandorów na łańcuchach z mechanizmem kołowrotowym), maksymalna wysokość piętrzenia 0,93 m.

Projekt realizowano w okresie: czerwiec 2012 - styczeń 2013

     

Adaptacja i restauracja Twierdzy Srebrna GóraPełniona funkcja: Inwestor Zastępczy

Inwestor: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o. o.

Adaptacja i restuaracja Pomnika Historii - Twierdza Srebrna Góra do celów muzelanych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku

Twierdza KłodzkoPełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Inwestor: Gmina Miejska w Kłodzku

Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Klodzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne